چیلر تراکمی هوا خنک هایتما

چیلر تراکمی توربوکور هواخنک مدل TFV

چیلر تراکمی اسکرال هواخنک مدل CFT

چیلر تراکمی اسکرو هواخنک مدل DTS

چیلر تراکمی اسکرو هواخنک مدل NOVA

چیلر تراکمی اسکرال هواخنک مدل SBS

چیلر تراکمی توربوکور آب خنک مدل TFW